Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Evaluering på Agerskov Kristne Friskole

Evaluering handler om, at vi løbende følger elevernes faglige, sociale og personlige udvikling og trivsel, og følger op på iagttagelser og tests på forskellig måde.

Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering for evalueringens skyld, men derimod et dynamisk middel til at forbedre undervisningen på skolen i henhold til opstillede mål:

Folkeskolens Afgangsprøve

Alle elever går til Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse. (Se afgangsprøvefag på skolens hjemmeside)

Karaktererne er synlige på Undervisningsministeriets hjemmeside, og genstand for drøftelser og evaluering i lærerrådet.

Prøveeksamen:

Alle elever i 8. klasse afslutter skoleåret med en prøveeksamen i udvalgte fag skriftligt og mundtligt.

Standpunktskarakterer:

Der gives standpunktskarakterer ud fra den nye karakterskala i 7.-9. klasse to gange årligt samt årskarakterer som afslutning på skoleåret.

Nationale test benyttes hovedsagligt i overbygningen, som led i opfølgning på delmål.

Skole – hjem samtaler

Der er skole- hjem samtaler en gang årligt i hver klasse, hvor klasselærer og matematiklærer deltager. Ved samtalerne evalueres den enkelte elevs faglige og sociale udvikling, og nye målsætninger formuleres.

Derudover afholdes der en gang om året Åben skole-hjem samtaler, hvor man kan møde op uden forudgående reservering.

Elevsamtaler

Forud for skole- hjem samtalerne gennemføres i de fleste klasser elevsamtaler med klasselæreren, og det vil være naturligt at tage afsæt i disse ved skole/hjem samtalerne.

Evaluering/opfølgning

I klasseteams og udskolingsteams følges op på både elevsamtaler og skole/hjem samtaler med henblik på at fastholde indgåede aftaler og fastholde den enkelte elev i evt. aftaler og mål.

I det omfang, det er nødvendigt, aftales ekstra samtaler, hvor evt AKT lærer, skolepsykolog, UU-vejleder og andre relevante personer deltager.

Tilsyn

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 9:
Tilsynet med en fri grundskoles almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, påhviler forældrene til børn i skolen (forældrekredsen). Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

.....Den tilsynsførende, der vælges for 4 år ad gangen, skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk.

Forældrenes tilsyn i praksis

Forældrene har generel adgang til at deltage i undervisningen, og tilsynet foregår i øvrigt ved deltagelse i skolens arrangementer.
Forældrene gøres på forældremøderne bekendt med undervisningen i de enkelte fag.
Forældrene har til en hver tid mulighed for at få personlig orientering om deres barns/børns standpunkter.

Den tilsynsførendes arbejde i praksis

Den tilsynsførende besøger skolen i løbet af skoleåret.
• overværer dele af undervisningen.
• samtaler med elever og lærere.
• har mulighed for at tale med forældre.
• har en uddybende og opfølgende samtale med skolelederen.
Den tilsynsførende skal hvert år afgive en erklæring i form af en tilsynsrapport.

Forældredage

På Agerskov Kristne Friskole er man velkommen til at overvære undervisningen, når man har tid og lyst. Vi har dog nogle officielle forældredage en gang om måneden. Se oversigten over disse dage andetsteds på hjemmesiden.

Evaluering/opfølgning

Forældre kan altid henvende sig til klassens lærere, forældrerepræsentant eller skoleleder for at afklare og eller drøfte forhold, der volder bekymring eller kræver særlig opmærksomhed.

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) er en undersøgelse, der foretages med jævne mellemrum af forskelligt omfang blandt eleverne. Hensigten er at arbejde med og iagttage både det fysiske, psykiske og æstetiske arbejdsmiljø.

Evaluering og opfølgning

Resultaterne analyseres, og der arbejdes løbende med de enkelte områder til gavn for miljøet på AKF.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) er en undersøgelse, der foretages med jævne mellemrum fulgt op af mundtlige drøftelser med såvel den enkelte medarbejder som af medarbejdergrupper samlet. I undersøgelsen indgår elementer fra såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø på skolen, og den bliver dermed en del af beskrivelsen og evalueringen af skolens samlede virksomhed. Skolens sikkerhedsudvalg er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning af APV.

Evaluering og opfølgning

På baggrund af undersøgelser og drøftelser udarbejdes forslag til handleplaner, der drøftes på forskellige niveauer.

Brugeranalyse

Brugeranalyse foretages med jævne mellemrum, når der er nytiltag eller ændringer af praksis, som vi ønsker en pejling på fra forældrekredsen. Endvidere spørger skolen på forskellige måder ind til, hvordan forældrene oplever den samlede undervisning, organisering, trivsel, informationsniveau m.m.

Evaluering og opfølgning

Opfølgning af brugerinformationer drøftes og handleplaner foretages på baggrund heraf.

Skolens arrangementer og aktiviteter

Mundtlige evalueringer af samtlige offentlige arrangementer på skolen samt skolens virksomhed i øvrigt foretages i pædagogisk råd, forældreråd, bestyrelse og elevforum. Pædagogisk råd fører protokol over evalueringer.

Klasseteams og afdelingsteams

Hver tredje uge afholdes teammøder, hvor klasseteams, afdelingsteams eller fagteams samles og drøfter klassens, den enkelte elevs og afdelingens faglige og sociale liv og der arbejdes med undervisningens kvalitet og faglige niveau, undervisningens organisering, trivsel og engagement.

Medarbejder – Udviklings – Samtaler (MUS)

Der gennemføres en årlig MU-samtale mellem ledelsen og de enkelte medarbejdere. Her drøftes bl.a. skolens samlede virksomhed samt på hvilken måde og i hvilken grad den enkelte medarbejder (hidtil, aktuelt og fremover) bidrager til skolens målsætninger, og hvilke ønsker den enkelte medarbejder kunne have til egen udvikling. 

Skolekredsmøde

På det årlige skolekredsmøde/ generalforsamling kommer skolens ledelse samt bestyrelse med vurderinger af anvendelse af økonomiske ressourcer og undervisningsmæssige prioriteringer, og skolekredsen deltager i drøftelser omkring det hensigtsmæssige i de trufne prioriteringer og fremadrettede aktiviteter.
Ventelister:
Søgning til skolen, herunder ventelister, tages som udtryk for, hvorvidt forældre i lokalområdet oplever skolen som værende attraktiv.

Evaluering og opfølgning

På baggrund af elevtalsudvikling, herunder ventelistestatistik, tages beslutninger om organisering af klasser og opstilles målsætninger for skolens fremtidige virksomhed.

Tidlig læseindlæring

Der er på AKF særlig opmærksomhed på elever, der ligger betydeligt over eller betydeligt under middelområdet for at sikre, at de ressourcestærke elever får tilstrækkeligt med udfordringer og de svage elever den nødvendige hjælp.
Der tages således læse- og staveprøver samt prøver i matematik til afklaring af indstillede elevers udvikling og fortsatte støttebehov.

Elever, der i den almindelige klasseundervisning har vist tegn på vanskeligheder med at tilegne sig de strategier, der er nødvendige for at læse, tilbydes læseløft, hvilket indebærer koncentreret enelæsning i læseklinikken i 20 minutter 4 gange ugentligt og en forpligtelse til også hjemme at fortsætte læsningen.

PPR

Skolen står i tæt samarbejde med kommunens PPR. Sammen med PPR afholdes bekymringsmøder angående elever med faglige eller sociale vanskeligheder. På baggrund af anbefalinger fra PPR og mulige bevillinger fra SU-styrelsen afsættes de nødvendige ressourcer til specialundervisning.