Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Bekendtgørelse nr. 1274 af 4. december 2006.

Skolen vil søge at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked, hvor personer, der af den ene eller anden grund ikke kan klare et job på normale vilkår, kan få mulighed for at komme på arbejdsmarkedet via fleksjob, skånejob med løntilskud, revalidering, ordning om delvist uarbejdsdygtige eller job på særlige vilkår.

Skolens opgave er først og fremmest at tilbyde og gennemføre den bedst mulige undervisning under ansvar over for myndigheder og over for skolens forældre, der udgør grundlaget for skolens virke. I det omfang skolen skønner, at personen, der ønsker ansættelse på særlige vilkår til en pædago­gisk/undervisningsmæssig opgave

  • pædagogisk og/eller fagligt er kvalificeret til den påtænkte opgave,

  • ikke økonomisk kommer til at påføre skolen store økonomiske byrder,

vil skolen positivt overveje ansættelse af personer på særlige vilkår.

I opgaver af teknisk-administrativ art, forventes det af personen, der ønsker ansættelse på særlige vilkår

  • kan varetage de påtænkte opgaver under hensyntagen til særlige vilkår,

  • ikke økonomisk kommer til at påføre skolens store økonomiske byrder,

så vil skolen positivt overveje ansættelse af personer på særlige vilkår.

Skolen tilstræber under hensyn til ovenstående at efterleve regeringens målsætning om, at mindst 3,5% af de ansatte inden udgangen af 2017 udgøres af beskæftigede på særlige vilkår.

Pr. 1. januar 2017 opfylder Agerskov Kristne Friskole ovenstående.

Hans Ulrik Munk

Skoleleder