Billedet på sidehoved
 • Agerskov Kristne Friskole
 • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
 • 74833532
 • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Tilsyn på AKF

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 9 (uddrag):
Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed…, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet, eller at tilsynet føres af skolen ved selvevaluering. Den tilsynsførende varetager tilsynet med elevernes standpunkt i dansk, matematik engelsk og historie, samt at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Den tilsynsførende kan genvælges. Den tilsynsførende kan inden for en periode på 11 år højst fungere i 6 år i alt på skolen. Forældrenes tilsyn i praksis:

Tilsynet udøves ved, at forældrene følger skolens virke f.eks. på følgende måde:
- Ved deltagelse i forældremøder, hvor der orienteres om undervisningen i de enkelte fag
- Ved deltagelse i skole-hjemsamtaler
- Ved besøg på forældredage
- Ved deltagelse i skolens arrangementer
- Ved at orientere sig på skolens hjemmeside, Forældreintra m.v.

Forældrene har til en hver tid mulighed for at få personlig orientering om deres barns/børns standpunkter.


Den tilsynsførende skal:

 • aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen,

 • overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse,

 • overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i,

 • drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og

 • vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 • afgive hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet

 • i tilsynserklæringen oplyse, hvorvidt skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive momsValg af tilsynsførende:

Ved lovligt indkaldt møde blev der den 7. februar 2018 af forældrekredsen afholdt valg af tilsynsførende.

Som mødeleder blev Hans Ulrik Munk valgt.
Referent: Sekretær Lisbeth Appel

Pædagogisk Administrativ konsulent i Aabenraa Kommune, Christel Aagaard, blev enstemmigt valgt for perioden 2018-2019.

Tilsynserklæring 2. halvår 2017

Tilsynserklæring 2018