• Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
image

Tilsyn på AKF

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 9 (uddrag):
Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed…, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet, eller at tilsynet føres af skolen ved selvevaluering. Den tilsynsførende varetager tilsynet med elevernes standpunkt i dansk, matematik engelsk og historie, samt at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Den eller de tilsynsførende vælges af forældrekredsen for højst 4 år ad gangen, og skal senest ved tiltrædelsen som tilsynsførende være certificeret.Forældrenes tilsyn i praksis:

Tilsynet udøves ved, at forældrene følger skolens virke f.eks. på følgende måde:
- Ved deltagelse i forældremøder, hvor der orienteres om undervisningen i de enkelte fag
- Ved deltagelse i skole-hjemsamtaler
- Ved besøg på forældredage
- Ved deltagelse i skolens arrangementer
- Ved at orientere sig i skolebladet, skolens hjemmeside m.v.

Forældrene har til en hver tid mulighed for at få personlig orientering om deres barns/børns standpunkter.


Den tilsynsførende skal:
• Aflægge mindst 2 gange årligt tilsynsbesøg på skolen
• Overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse
• Overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt opdeles i
• Drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendt undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet
• Den tilsynsførendes overværelse af skolens undervisning skal have et omfang svarende til mindst én hel skoledag
• Skolen skal efter anmodning udlevere de oplysninger til den tilsynsførende som er nødvendige for tilsynets gennemførelse
• Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet.


Valg af tilsynsførende:

Ved lovligt indkaldt møde blev der den 31. marts 2016 af forældrekredsen afholdt valg af tilsynsførende.

Som mødeleder blev Preben Lorentzen valgt.
Referent: Sekretær Lisbeth Appel

Lars Birkmose, lærer på Løgumkloster Efterskole, blev enstemmigt valgt for perioden 2016-2020.

Tilsynserklæring 2016-17

Tilsynserklæring 2. halvår 2017