• Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
image

Elevforum

De allerfleste har et ønske om, at demokrati stadigt udvikles, det ønsker vi også på AKF.

Demokrati står øverst i rækken af værdier i skolevæsenets værdigrundlag, og der er en fælles bevidsthed hos såvel politikere som lærere om, at skolen ikke alene skal undervise i, men også med demokrati. Dette tilslutter vi os også på AKF.

Derfor har de fleste skoler et elevråd, hvor klassens repræsentanter diskuterer forskellige forhold på skolen.

Mange skolers erfaringer med elevråd har dog været, at elevrådet ikke helt lever op til forventningerne om ansvarlighed, kommunikation, samarbejde og medindflydelse.

På AKF har vi et elevforum bestående af elever fra 5. klasse til 9. klasse, der samles ca. to gange årligt eller efter behov. På baggrund af ovenstående erfaringer har vi forsøgt os med en møde- og samtaleform, der på nuværende dækker både skolens og elevernes behov for et forum, der åbner mulighed for medbestemmelse og udvikling vedrørende konkrete projekter, mærkesager og fokuspunkter samt engagement og ansvarlighed omkring skolens kultur og sociale liv. Vi har bl.a. drøftet morgensang på AKF, hvilket har ført til en større vægtlægning af sang – og musikdelen. Eleverne har også været på banen med gode forslag og initiativer vedrørende legepladsarealerne, som vi tager fat på i mindre etaper. I forbindelse med legepladsen havde eleverne indhentet gode ideer fra de små klasser samlet sammen af klasselærerne. Mobning, skolevenordning, sms-etik, sprogtone m.m er emner vi også tager op i vores elevforum.

Ud over et elevforum af repræsentanter for de enkelte klasser er det vigtigt, at alle elever på AKF oplever, at de er vigtige ambassadører og repræsentanter for styrkelse af det gode fællesskab samt medleven og lyst til at engagere sig i skolens hverdag.

Det er vigtigt på AKF, at alle elever oplever at være den brik i det store AKF puslespil, der ikke kan undværes. Så har du noget på hjerte, en god idé, en klage, en bekymring eller et problem, skal du ikke vente hverken til næste elevrådsmøde eller næste klassens time. Vi er her for hinanden lige nu, - og kontoret har heller ikke faste åbningstider, døren er altid åben.